• Úvod
 • Obchodní a dodací podmínky společnosti Školky - Montano, spol. s r.o.

Obchodní a dodací podmínky společnosti Školky - Montano, spol. s r.o.

 

pro VELKOOBCHOD

 

Čl. I PŮSOBNOST

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny nabídky a obchodní smlouvy na zboží ze sortimentu společnosti Školky - Montano, spol. s r.o. se sídlem: Přerov nad Labem 410, 28916, IČ: 47546131, dále jen Školky Montano

Obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud nedojde k odchylné písemné dohodě mezi stranami smlouvy při jejím uzavírání.

Obchodní podmínky vydává, v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, společnost Školky - Montano, spol. s r.o.

 

Čl. II DEFINICE POJMŮ

Prodávající – společnost Školky - Montano, spol. s r.o., IČ: 47546131, DIČ: CZ47546131

Smlouva – kupní smlouva v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

Kupující – Právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela kupní smlouvu s Prodávajícím

 

Čl. III NABÍDKY

Nabídky vystavené společností Školky-Montano, spol. s r.o. jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není výslovně uvedeno, že závazná je.

 

Čl. IV KUPNÍ SMLOUVA

Kupující zašle společnosti Školky-Montano, spol s r.o.  poptávku prostřednictvím webového rozhraní s těmito údaji:

- obchodní jméno a sídlo jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce

- telefonní číslo a email oprávněného zástupce

- požadované zboží a jeho množství, popřípadě možnost náhrad (uvede do poznámky k objednávce) 

- požadovaný termín dodání

- místo doručení (typ dopravy bude upřesněn až po kompletaci objednávky) 

- bankovní spojení

Na základě poptávky vystaví Školky-Montano, spol. s r.o. do 3 dnů ode dne, kdy poptávku obdrželo, návrh smlouvy tj. Nabídku. 

V nabídce uvedou Školky-Montano, spo. s r.o. všechny údaje, které byly uvedeny v poptávce a dále:

- návrh kupní ceny poptaného nebo náhradního zboží

- odkaz na dodací podmínky Školek-Montano, které jsou nedílnou součástí smlouvy

- všechny základní údaje společnosti Školky Montano

 

Kupující zašle závaznou objednávku mailem nebo prostřednictvám webového rozhraní (e-shopu) s těmito údaji:

- obchodní jméno a sídlo jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce

- telefonní číslo oprávněného zástupce

- požadované zboží a jeho množství

- cena objednávaného zboží

- požadovaný termín dodání

- způsob dopravy s uvedením místa určení

- bankovní spojení

 

Školky-Montano, spol. s r.o. zašlou potvrzení objednávky tj. Kupní smlouvu do 3 dnů.

Kupující si vyzvedne zboží ve smluveném termínu.

Za připravené objednávky, nevyzvednuté 7 dní po smluveném termínu jsou Školky-Montano, spol. s r.o.  oprávněny účtovat manipulační poplatek ve výši 3 % z celkové ceny objednávky, minimálně však 300 Kč a současně odstoupit od smlouvy.

Školky-Montano, spol. s r.o. jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud plnění znemožní vyšší moc (krupobití, poškození mrazem, chorobami a škůdci). O odstoupení je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat a navrhnout náhradní řešení.

 

Čl. V PRODEJNÍ PODMÍNKY A CENY

Ceny uvedené v nabídkách Prodávajícího neobsahují Daň z přidané hodnoty (DPH).

Nebude-li cena ve smlouvě dohodnuta, bude kupní cena stanovena dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

Náklady na dopravu zajišťovanou společností Školky-Montano, spol. s r.o. z místa plnění do místa odběru hradí zákazník, pokud se ve Smlouvě nesjedná jinak.

Při prodeji poskytujeme následující slevy:

Při jednorázové objednávce v hodnotě bez DPH

Forma úhrady

 

hotově

platebním převodem

do 3 000 Kč

přirážka 20 %

nelze

od 3 001 do 10 000 Kč

bez slevy

bez slevy

od 10 001 do 50 000 Kč

sleva 3 %

sleva 2 %

od 50 001,- do 200 000 Kč

sleva 6 %

sleva 5 %

nad 200 001 Kč

sleva 10 %

sleva 9 %

 

Uvedené slevy platí pouze pro odběr rostlin v kontejnerech.

Při úhradě převodem bude příslušná sleva poskytnuta při zaplacení ve lhůtě splatnosti.

Objednávky vyřizujeme v došlém pořadí a do vyčerpání zásob.

Odběr rostlin je třeba domluvit předem.

Velkoobchodní ceny platí při nákupu na živnostenský list a nad 10 ks (nebo 1000 Kč) od kultivaru.

 

Čl. VI OBALY

Všechny rostliny, které Školky-Montano dodávají, budou jimi odborně zabaleny v jim příslušných obalech. Tyto obaly (přepravky, palety) budou Kupujícímu účtovány samostatně. CC vozíky se vyměňují v okamžiku dodávky zboží a to originální a nepoškozené.

Jestliže bude mít Kupující při dodání koupených rostlin stejné, nebo podobné nepoškozené obaly, lze je na jeho žádost vyměnit. Počet obalů k výměně oznámí Kupující při vjezdu do objektu společnosti Školky Montano. V tomto případě dodané obaly Školky Montano nebudou fakturovat.

Výměna obalů, uvedená v odstavci, se může uskutečnit výhradně v době dodání. Bez výslovného souhlasu společnosti Školky Montano se žádné obaly v jinou dobu nesmí vyměňovat (vracet).

Pokud nedojde k výměně obalů dle odst. 2, bude Prodávající účtovat dodané obaly za pevně stanovenou cenou.

Náklady na vrácení obalů nese Kupující.

 

Čl. VII OZNAČENÍ DODÁVEK

Všechny dodávky prodávajícího v paletách budou označeny jménem zákazníka, názvem zboží a množstvím.

Rostliny dodávané v CC vozících, přepravkách nebo volně budou vyjmenovány na dodacím listě.

 

Čl. VIII ZASLÁNÍ DODÁVKY

Jestliže zajišťuje dopravu Kupující, odpovídá ten, kdo takovou dopravu zajišťuje, za veškerou péči o přepravované rostliny. Zejména dbá, aby se předešlo uschnutí, namrznutí, zlomení větví a jiným poškozením.

V případech, kdy Školky-Montano, spol. s r.o. nebudou moci zásilku odeslat z objektivních důvodů včas např. extrémně nevhodné povětrnostní podmínky, oznámí toto neprodleně Kupujícímu a dohodne s ním náhradní způsob řešení. Objektivním měřítkem při hodnocení takové situace je zpráva o povětrnostní

situaci v kritickém období vydaná Hydrometeorologickým ústavem v Praze. V těchto případech společnost Školky-Montano, spol. s r.o. neodpovídá za škody, které tím vznikly zákazníkovi.

 

Čl. IX KVALITA ROSTLIN

Školky-Montano, spol. s r.o. odpovídají za to, že rostliny budou dodány ve velikostních a kvalitativních parametrech podle objednávky, v živém stavu a bez zřejmých nemocí a škůdců.

 

Čl. X PLATEBNÍ PODMÍNKY

Rostliny zůstávají majetkem Školky-Montano, spol. s r.o. do úplného uhrazení kupní ceny.

Pokud nebude výslovně dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách společnosti Školky-Montano, spol. s r.o. 14 dnů od data odeslání faktury, u nových zákazníků se provede platba v hotovosti při prvním odběru zboží.

Zaplacením se rozumí den, kdy částka byla připsána na účet společnosti Školky-Montano, spol. s r.o., nebo složena v hotovosti nebo platební kartou do pokladny společnosti Školky-Montano, spol. s r.o..

Při prodlení Kupujícího s placením dle odstavce 1 a 2, mají Školky-Montano, spol. s r.o. právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 2% z dlužné částky za každý započatý kalendářní týden prodlení. Smluvní pokuta nekryje společnosti Školky-Montano, spol. s r.o. žádné náklady, které jsou, nebo budou

spojeny s vymáháním dluhu. Školky-Montano, spol. s r.o. jsou oprávněny veškeré další výlohy spojené s vymáháním pohledávky uplatnit vůči Kupujícímu jako náhradu škody. 

Kupující se zavazuje, že do doby než bude faktura společnosti Školky-Montano, spol. s r.o. zaplacena, nebude s dodanými rostlinami dále disponovat, zejména je dále neprodá, ani na ně neposkytne jiné právo třetí osobě. Až do zaplacení faktury mají Školky-Montano, spol. s r.o. právo požadovat vracení zboží.

Kupující je do doby vyřešení formy splacení dluhu, nebo vrácení zboží povinen pečovat o dodané rostliny, jinak odpovídá za veškeré škody, které tím společnosti Školky Montano vznikly.

Při opakovaném nedodržení lhůty splatnosti, má dodavatel právo požadovat úhradu zboží při odběru.

Nebude-li faktura zaplacena včas, Školky-Montano, spol. s r.o. zašlou Kupujícímu písemnou upomínku. Nebude-li dluh zaplacen ani potom, bude podána soudní žaloba.

 

Čl. XI ZÁRUKA

Školky-Montano, spol. s r.o. ručí za to, že v okamžiku plnění má dodávka optimální kvalitu.

Školky-Montano, spol. s r.o. ručí za pravost dodaných rostlin. Při prokazatelné odchylce má zákazník právo požadovat výměnu zboží.

Skryté vady je Kupující povinen písemně oznámit společnosti Školky-Montano, spol. s r.o. neprodleně poté, kdy vadu zjistí.

Způsob řešení vady Školky-Montano, spol. s r.o. neprodleně dohodnou s Kupujícím.

Jestliže bude po potvrzení objednávky, ale ještě před dodáním zboží zřejmé, že objednaná partie nedosahuje zcela, nebo zčásti dohodnutou kvalitu, velikost, nebo se objeví jiné nedostatky, Školky-Montano, spol. s r.o. toto Kupujícímu neprodleně písemně oznámí, s uvedením procenta vadnosti a s návrhem řešení.

Kupující oznámí nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení zprávy společnosti Školky Montano podle odst. 5 jak bude postupovat. Do obdržení zprávy od Kupujícího budou Školky-Montano, spol. s r.o. počítat s dodávkou pro tohoto zákazníka.

 

Čl. XII REKLAMACE

Reklamace množství rostlin uplatní Kupující při převzetí.

Reklamace kvality rostlin, které nesplňují dohodnuté podmínky, nebo které mají viditelné nedostatky, se podávají písemně nebo emailem do 3 pracovních dnů ode dne odebrání.

V případě nebezpečí z prodlení, Kupující uplatní reklamaci telefonicky či emailem. 

Každou reklamaci je Kupující povinen zřetelně popsat a kvantifikovat a přiložit fotografii stavu zboží. 

Školky-Montano, spol. s r.o. jsou povinny tuto reklamaci neprodleně řešit.

 

Čl. XIII ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od uzavřené smlouvy můžou Školky-Montano, spol. s r.o. i Kupující odstoupit pouze v případě prodlení druhé strany s plněním závazků a dále v případech, uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran.

Právo na úhradu škody tím není dotčeno.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro maloobchodní E-SHOP

www.zahradnictvi-montano.cz

pro MALOOBCHOD

obchodní společnosti
Školky-Montano, spol. s r.o., se sídlem Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Školky-Montano, spol. s r.o. pro online obchod  www.skolky-montano.cz se sídlem Přerov nad Labem 410, 289 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229 (dále jen „prodávající“) upravují

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zahradnictvi-montano.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je fyzickou osobou.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a to telefonicky nebo emailovou korespondencí. Tato odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může být prodávajícím měněno či doplňováno. Nedochází tak ke ztrátě předchozích ustanovení a povinností ve znění obchodních podmínek.

 

Čl. II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.  Fotografie jsou ilustračního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně jeho popisu a uvedení cen jednotlivého zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Informace o nákladech spojených s dodáním zboží, tedy cena za dopravu a dobírku, je uvedena v sekci ´Doprava a platba´. Tyto informace jsou platné pouze při splnění všech podmínek (váha či velikost zásilky) a pouze pro ČR.  

Aby bylo možné zboží objednat, tak musí kupující vyplnit objednávkový formulář a uvést následující informace:

 • Jméno, přijímení, kompletní adresu a kontakt
 • objednávané zboží, včetně jeho množství, které požaduje, druh dopravy

Nakupující je při nakupování povinen uvádět pravdivé údaje sloužící k doručení zboží. Kupující má možnost si před uzavřením objednávky zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami projeví v okamžiku, kdy vytvoří závaznou objednávku

na webovém rozhraní e-shopu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je povinen ihned po obdržení objednávky kupujícího informovat o obdržení objednávky a toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou u objednávky.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to přednostně e-mailem, případně telefonicky.

Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká smluvní vztah v okamžiku doručení přijetí objednávky, které kupující obdrží elektronickou cestou (e-mailem) na e-mailovou adresu kupujícího.  

Při uzavírání smlouvy kupující souhlasí s tím, že veškeré náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků v kontextu uzavírání kupní smlouvy, si hradí kupující sám.

 

Čl. III CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující v hotovosti, na dobírku, či převodem na účet v místě určeném kupujícím v objednávce (platbu od kupujícího přebírá Česká pošta nebo GEIS). Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.

Kupní cena je splatná při převzetí zboží. V případě, kdy kupující zvolí platbu: „Platba převodem“, je zboží expedováno až v okamžiku přijetí platby na účet společnosti Školky-Montano, spol. s r.o.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Pokud je nákup uskutečněný prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodávajícího hrazen dobírkou, tak není prodávající povinen kupujícímu vystavit účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), ani není povinen v souladu se zákonem o evidenci tržeb zaevidovat

přijatou tržbu u správce daně online.

 

Čl. IV MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KOUPENÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím od třetí strany (dopravcem) nebo při osobním převzetí zboží na pobočce zahradnictví na adrese: Zahradnictví Školky-Montano,

Přerov nad Labem 414, 289 16 Přerov nad Labem.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat  Školky-Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16, info@zahradnictvi-montano.cz, a to písemnou formou (poštou) nebo elektronickou komunikací (e-mailem). Kupující je povinen, v případě

reklamace zboží, k písemnému projevu přiložit fotografie reklamovaného zboží. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Prodávající má právo vrátit platbu za zboží

až v okamžiku obdržení vráceného zboží.  

Kupující zašle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět nebo jej předá prodávajícímu na adrese: Školky-Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě odstoupení nese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Pokud dojde k situaci, kdy byl kupujícímu poskytnut dárek a on od kupní smlouvy odstupuje, tak je kupující povinen vrátit společně se zbožím zasílaný dárek.


Čl. V DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to  prostřednictvím České pošty, s. p. formou „Balíku do ruky“„Balíku na poštu“ nebo „Balíku do balíkovny“ nebo dalšího smluvního dopravce GEIS a to konrkétně jako "Balík do ruky" nebo doručení do "GEISpoint". Pokud Kupující

uvede v kontaktních údajích telefonní či e-mailový kontakt, tak jej bude přepravce informovat o dodávce v den dodání prostřednictvím sms nebo e-mail zprávy.

Cena za dopravu vč. dobírky (poštovné, expedice, balení) je uvedena na webovém rozhraní obchodu. Cena za Balík do ruky činí 129,- Kč, za Balík na poštu 99,- Kč, Balík do balíkovny 89,- Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konečné ceny jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo

na změnu dopravy a to v závislosti na váze nebo charakteru zásilky. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího informovat a to buď: telefonicky nebo elektronicky. Cena za způsob úhrady "Dobírka" činí 29,- Kč, "Platba převodem" činí 0 Kč. 

Zboží, které je objednáno formou webového rozhraní, je možné vyzvednou osobně na provozovně Zahradnictví Školky-Montano. Kupující je však povinen tuto skutečnost včasně uvést při objednávce zboží. Kupující je pak povinen respektovat expediční dobu zboží a vyčkat na informaci o možném vyzvednutí na

prodejně. Průměrná doba expedice při osobním odběru je 2 – 3 pracovní dny. Kupující bude o připravenosti zboží informován sms zprávou nebo e-mailem, přičemž mu bude, a to hlavně v době sezóny (možné prodloužení expediční doby až na 5 pracovních dní), doporučen čas na vyzvednutí zboží.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Pokud dojde k poškození zásilky během přepravy, tak je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o reklamaci zboží. Pokud tak kupující neučiní, tak nebude na

pozdější reklamace brán ohled.

Zboží, rostliny, je odesíláno ve vhodnou, tedy ideální dobu, pro výsadbu. Odeslání objednaného zboží kupujícímu se provádí vždy dle aktuální klimatické situace odpovídající možnostem bezpečné přepravy a následné výsadby objednaného zboží. Období pro zasílání živého materiálu je od

března do června a od září do listopadu. Vše je ovlivněno klimatickými podmínkami a přesný termín nelze určit. Kupující má právo být orientačně informován o dostupnosti zboží. Prostokořené rostliny jsou odesílány pouze v období říjen – listopad.

Prodávající si vyhrazuje právo na určení expedičních dní pro zasílání zboží. Rostliny jsou živý materiál a je nutno dostatečně přihlédnout ke klimatickým podmínkám. Rostliny proto budou expedovány pouze ve dnech: úterý, středa, čtvrtek. Cílem tohoto vymezení je zajistit, aby rostliny nezůstávaly o víkendech v 

depech dopravců a nedocházelo tak k jejich zkáze. Rostliny jsou pečlivě zabaleny tak, aby veškeré poškození bylo minimalizováno.

Pokud tomu není jinak (na přání Kupujícího), tak je zboží prodávajícím zasíláno v kompletním stavu. Pokud je zásilka rozdělena na přání Kupujícího, (pouze ve zvláštních případech může být zásilka rozdělena z množstevního důvodu), tak je poštovné účtováno za každou zásilku zvlášť.

O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Čl. VI PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

Před odesláním je zboží prohlédnuto zkušeným personálem a následně balen s velkou pečlivostí. Zásilka živých rostlin je kupujícímu zaslána nejrychlejším možným způsobem. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měl rostliny vyjmout z balíku, zkontrolovat, ošetřit a v případě kontejnerovaných

rostlin bezodkladně vysadit na vhodné stanoviště. 

Kupující bere na vědomí, že dopravou mohou být rostliny pomačkány a že fotografie zboží jsou ilustrační a slouží hlavně pro představu rostliny v době květu nebo v ideální dospělé formě. 

Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození balíku, nebo zásilka není kompletní, případně dojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes řádnou péči kupujícího se rostliny neujmou, pak může kupující uplatnit reklamaci zboží. Právo kupujícího na uplatnění vady zboží trvá po dobu 24 měsíců od uzavření

kupní smlouvy. Reklamační doba 24 měsíců nelze uplatnit u zboží, které vykazuje kratší živostnost: např. jednoleté rostliny či letničky apod. 

Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí, a to písemně na adrese provozovny  prodávajícího: Školky-Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16, nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: info@zahradnictvi-montano.cz .

 Pokud Kupující reklamuje zboží e-mailem a neobdrží do 10 dnů od zaslání reklamačního emailu zprávu, je nezbytně nutné kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle: + 420 774916918. Při komunikaci je nutné uvádět číslo objednávky.

V případě, že Kupující nereklamuje zboží ihned po zjištění vady, tak může zapříčinit prohloubení vady a zboží znehodnotit. V takovém případě má Prodávající právo reklamaci zamítnout.

Při reklamaci zboží je Kupující povinen uvádět: Jméno a příjmení, kompletní adresu, číslo objednávky, telefonický nebo emailový kontakt. Dále pak popis reklamace s přiloženou fotografií.

Daňový doklad (fakturu) sloužící Doklad o dodávce zboží (fakturu) si kupující uschová v zájmu urychlení vyřízení případné reklamace. Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace může prodávající požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět. Prodávající z technických důvodů nepřijímá

reklamované zboží zaslané na dobírku. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí, anebo při poškození zboží způsobeném mrazem či suchem.

Požadavek na vrácení peněz v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění prodávající vyřídí pouze proti vrácení zboží. Pro vrácení platby, kterou prodávající od kupujícího obdržel, v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění, musí kupující

vrátit zboží na adresu společnosti: Školky-Montano, spol. s r.o., Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem.

  

Čl. VII DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává

ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující je srozuměn s tím, že webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, ke kterému je určeno.  

 

Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:

 • účet
 • rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníka a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;
 • prezentace reklamního obsahu klientům přizpůsobeného jejich zájmům
 • košík
 • prohlížení obsahu umístěného v internetovém obchodě
 • newsletter

Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, prodávající navíc poskytuje bezplatně prostřednictvím internetového obchodu tyto služby:

 • udržování relace klienta po přihlášení ke svému účtu (pomocí prohlížeče)
 • ukládání a zpřístupnění historie objednávek zákazníkovi prostřednictvím účtu, včetně schraňování daňových dokladů

Využívání účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:

 • vyplnění registračního formuláře a přijetí ustanovení těchto obchodních podmínek,
 • kliknutí na tlačítko „Registrovat“.

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem v průběhu registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu požádat

prodávajícího o odstranění svého účtu (zrušení účtu), a to zejména prostřednictvím e-mailu: info@zahradnictvi-montano.cz nebo písemně na adrese: Školky-Montano, spol. s r.o, Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem.

 

Čl. VIII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Jak s daty nakládáme?

     1. Data a jejich využití 

Školky-Montano, spol. s r.o. zpracovává uživatelská data za tímto účelem:

Objednání zboží – pro zpracování vaší objednávky, doručení zboží, komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy,

ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Kupující si je vědom, že pro naplnění kupní smlouvy je nutné poskytnout údaje třetí straně – dopravci a to za účelem doručení zboží.

Nabídky zboží a slevové akce – údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o našem sortimentu z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Předpokládáme, že

souhlasem se zasíláním nabídek chcete být informováni o novinkách, akcích a slevách. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno. Nabídky a slevové akce jsou kupujícímu zasílány na emailovou adresu, kterou kupující

uvádí na svém uživatelském účtu.

Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí

zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu na dobu neurčitou, případně do okamžiku než změníte Váš souhlas.

     2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití.

     3. Práva kupujícího

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Ve svém uživatelském účtu k nim máte neustále přístup a můžete je kdykoliv a pravdivě opravovat.

Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva:

 • právo na potvrzení o zpracování
 • na opravu
 • výmaz
 • omezení zpracování
 • přenos
 • námitku proti zpracování
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • v případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@zahradnictvi-montano.cz nebo telefonním čísle +420 774 916918.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Čl. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy r. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. 

 

Obchodní podmínky byly aktualizovány k 1. 1. 2021 společností Školky-Montano, spol. s r.o..